Stalking

Stalking w myśl przepisów polskiego kodeksu karnego jest przestępstwem, którego znamiona zostały zawarte w artykule 190a: ” Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

W szczególnych przypadkach, gdy ofiara stalkingu targnie się z tego powodu na własne życie, sprawcy grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Co ważne, stalking jest przestępstwem ściganym tylko na wniosek pokrzywdzonego. Sąd w przypadku tego przestępstwa, obok kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności może orzec także środki karne – np. zakaz zbliżania się lub zakaz kontaktowania się sprawcy z ofiarą przestępstwa.

 


Źródła:

1. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku, z późniejszymi zmianami, stan na 2 stycznia 2017 roku.

Autor: PR

Data: 2 stycznia 2017 r.