Licencja detektywa

Licencja detektywa – dokument oraz uprawnienie niezbędne do legalnego wykonywania zawodu prywatnego detektywa w Polsce. Dokument ten jest wydawany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Od czasu nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych w 2014 roku („deregulacja zawodu detektywa”), otrzymanie licencji detektywa jest zdecydowanie łatwiejsze. Kandydat musi jedynie spełniać wymogi formalne określone w ustawie oraz wnieść stosowną opłatę (połowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w ostatnim zakończonym kwartale – około 2200 PLN).

Według stanu na koniec 2016 roku ustawa o usługach detektywistycznych stawia przed osobami ubiegającymi się o licencję detektywa następujące wymogi:

  • posiadanie obywatelstwa polskie lub obywatelstwo innego państwa UE;
  • wiek minimum 21 lat;
  • wykształcenie minimum średnie;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak toczących się postępowań o umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • brak zwolnienia dyscyplinarnego z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub z innego urzędu administracji publicznej w RP w ciągu ostatnich 5 lat;
  • pozytywna opinia komendanta powiatowego Policji;
  • zdolność psychiczna do wykonywania zawodu;
  • odbyte szkolenie w zakresie przewidzianym w ustawie (ochrona informacji niejawnych, przetwarzanie danych osobowych, prawa i obowiązki detektywa, etc.);

Czas oczekiwania na licencję detektywa wynosi zwykle około 30 dni od dnia złożenia we właściwym dla danego województwa Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych wymienionych w ustawie.


Źródła:
1. Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku, z późniejszymi zmianami.

Autor: PR

Data: 31 grudnia 2016 r.